Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9089360 / 2019

Предмет: Доставка на шунтов реактор за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 19.06.2019

Документация за участие – 19.06.2019

Техническа спецификация – 19.06.2019

Образци – 19.06.2019

Проект на договор – 19.06.2019

Отговор на постъпили въпроси - 20.06.2019

Съобщение за провеждане на жребий – 08.08.2019

Протокол от проведен жребий - 12.08.2019

Протокол от дейността на комисията – 28.08.2019

Договор 141 / 2019 – 30.09.2019

Приложение 1 – 30.09.2019

Приложение 2 – 30.09.2019

Приложение 3 – 30.09.2019

» Обратно към всички поръчки