Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Доставка на табели по електробезопасност за нуждите на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Обява за обществена поръчка – 27.02.2018

Документация за участие – 27.02.2018

Техническа спецификация – 27.02.2018

Образци – 27.02.2018

Проект на договор – 27.02.2018

Съобщение за оттегляне – 15.03.2018

» Обратно към всички поръчки