Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Предмет: Надграждане на съществуващи, изграждане на нови и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и на дистанционно управляеми комутатори за нуждите на Електроразпределение Север АД

Покана за оферта - 30.01.2018

Техническа спецификация - 30.01.2018

Образци - 30.01.2018

Ценово предложение - 30.01.2018

Проект на договор - 30.01.2018

Протокол 1 – 07.02.2018

Протокол 2 – 08.02.2018

Протокол от дейността на комисията - 16.02.2018

Покана за сключване на договор - 19.02.2018

» Обратно към всички поръчки