Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9069064/09.10.2017

Предмет: Доставка на нови автомобилни резервни части за леки и лекотоварни автомобили собственост на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, по обособени позиции

Обява за обществена поръчка - 09.10.2017

Документация - 09.10.2017

Техническа спецификация - 09.10.2017

Образци - 09.10.2017

Образци 11.1 и 11.2 - 09.10.2017

Проект на договор - 09.10.2017

Съобщение за провеждане на жребий – 31.10.2017

Протокол от  провеждане жребий - 06.11.17

Протокол от дейността на комисията - 04.12.17

Протокол 1 – 23.10.17

Протокол 2 - 31.10.17

Протокол 3 - 21.11.17

Протокол 4 - 28.11.17

» Обратно към всички поръчки