Цени за пренос и достъп

ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Цените за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД подлежат на регулиране и се определят с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съгласно Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

С Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г., считано от 01.07.2019 г., КЕВР утвърди нови цени без ДДС за клиенти на „Електроразпределение Север“ АД за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД:

 

Тарифна структура
Вид напрежение Цена, лв./kWh
Пренос Достъп
Средно 0.01274 0.00896
Ниско 0.03478 0.00896

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа се дължи от всички клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа.

С Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г., считано от 01.07.2019 г., КЕВР утвърди цена за достъп до електропреносната мрежа на Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), която следва да се заплаща включително от производителите на електрическа енергия, чиито обекти са присъединени към електроразпределителните мрежи. Последните заплащат ежемесечно цената за достъп на операторите на електроразпределителните мрежи, които превеждат цената на ЕСО ЕАД. За повече информация вижте тук.