Присъединяване на производители

Присъединяване на електрически централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ) (55 KB, pdf)

Искане за предварително проучване за присъединяване на производител (159 KB, pdf)

Искане за проучване на условията за присъединяване на електрическа централа (196 KB, pdf)

Искане за проучване на условията за присъединяване на фотоволтаична централа (192 KB, pdf)

Искане за проучване на условията за присъединяване на вятърна централа (196 KB, pdf)


Информация по чл. 23 (7) от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)

1. Одобрени мощности по райони на присъединяване

Предвиждани електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, по райони на присъединяване и нива на напрежение от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г. съгласно решение № EM-3 от 01.07.2014 г. на ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

Обща допустима нова инсталирана мощност, MW, в т.ч. по мрежови енергийни райони:
Ниво на напрежение Високо и средно
МЕР София-град 0 MW
МЕР София-област 0 MW
МЕР Благоевград 0 MW
МЕР Монтана 0 MW
МЕР Плевен 0 MW
МЕР Горна Оряховица 0 MW
МЕР Русе 0 MW
МЕР Шумен 0 MW
МЕР Варна 0 MW
МЕР Бургас 0 MW
МЕР Стара Загора 0 MW
МЕР Хасково 0 MW
МЕР Пловдив 0 MW


2. Становища за допустимост
3. Становища за условията и начина на присъединяване
4. Информация за върнатите заявления по реда на чл. 23 (6) от ЗЕВИ