Търгово предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ
на основание чл.154, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

В изпълнение на изискванията на чл.154, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Управителният съвет на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД оповестява отправеното на основание чл.149а, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа търгово предложение от „Енерго-Про Варна“ ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на „Електроразпределение Север“ АД и становището на Управителния съвет на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД по отправеното търгово предложение.

Търговото предложение и становището на Управителния съвет на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД са публикувани във вестник „Новинар“ (брой 98 от 30 април 2015 г.) и вестник „Монитор“(брой 5513 от 30 април 2015 г.), оповестени са на интернет страницата на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД (http://www.energo-pro-grid.bg/) и са достъпни за запознаване на хартиен носител на рецепцията на адреса на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД (гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс, кула  Е, бул. "Владислав Варненчик" No 258). Определеният в Търговото предложение 28 дневен срок за приемане на предложението тече от датата на публикуването му в посочените ежедневници.

Приложения:

Търгово предложение, отправено от „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД до останалите акционери в “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД за закупуване на притежаваните от тях общо 129 376 (сто двадесет и девет хиляди триста седемдесет и шест) обикновени, безналични, поименни акции от капитала на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД, в окончателната му редакция

Становище на Управителния съвет на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“АД по Търговото предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за постъпило в „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД уведомление от „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД за подадено  заявление за издаване на одобрение на Предложение за изкупуване от „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕООД към всички останали акционери на “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД за изкупуване на притежаваните от тях акции в „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД

 

Радослав Цветков - член на Управителния съвет
Михеил Боцвадзе - член на Управителния съвет

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

С настоящото Управителният съвет на „Електроразпределение Север“ АД оповестява отправеното на основание чл. 157а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Предложение за изкупуване от „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕООД към всички останали акционери на “Електроразпределение Север“ АД за изкупуване на притежаваните от тях акции в „Електроразпределение Север“ АД.

Предложението за изкупуване е публикувано във вестник „Новинар“ (брой 149 от 29 юни 2015 г.) и вестник „Монитор“ (брой 5564 от 29 юни 2015 г.), оповестено е на интернет страницата на „Електроразпределение Север“ АД (http://www.energo-pro-grid.bg/) и е достъпно за запознаване на хартиен носител на рецепцията на адреса на „Електроразпределение Север“ АД (гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс, бул. "Владислав Варненчик" No 258).

Приложение:

Предложение за изкупуване от „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕООД към всички останали акционери на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД за изкупуване на притежаваните от тях акции в „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД

 

Радослав Цветков – член на Управителния съвет
Михеил Боцвадзе – член на Управителния съвет