Стандартизирани товарови профили

Възможностите за  закупуване на електрическа енергия на пазара по свободно догорени цени са нормативно регламентирани в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Съгласно ПТЕЕ клиентите, за които няма нормативно изискване за почасово измерване на консумираната електрическа енергия, могат да участват на свободния пазар посредством стандартизирани товарови профили*.

ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ

От 1 април 2016 г. Електроразпределение Север стартира прилагането на стандартизираните товарови профили (СТП). Чрез тях битовите и малките стопански клиенти, за които няма нормативно изискване за почасово измерване на количеството консумирана електрическа енергия, могат да участват на пазара по свободно договорени цени.

Съгласно приетата от Комисията за енергийно и водно регулиране Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за подаване на Заявление за смяна на доставчик на електрическа енергия за клиент със стандартизиран товаров профил по електронен път.

От 01.04.2016 г. е активирана Онлайн платформа за електронни услуги на ЕНЕРГО-ПРО на Интернет адрес online.energo-pro.bg. В нея всеки клиент или упълномощен негов представител, без да посещава Център за обслужване на клиенти на компанията, може да попълни онлайн Заявление за смяна на доставчик на електрическа енергия за клиент със стандартизиран товаров профил и да го изпрати подписано с квалифициран електронен подпис на посочения в платформата имейл.

Заявление за смяна на доставчик на електрическа енергия за клиент със стандартизиран товаров профил може да се подаде и в Центровете за обслужване на клиенти във Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Габрово, Русе, Разград и Силистра.

Инструкция (линк към PDF)

Приложение 1а

Приложение 1б

Приложение 2

В съответствие с изискванията на чл. 104б от ПТЕЕ Електроразпределение Север АД разработи следните стандартизирани товарови профили за календарната 2019 година:

Идентификационен код

Стандартизиран товаров профил

Файл

H01

Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители

Профил - Н01

H02

Битови клиенти в населени места с до 30 000 жители

Профил - Н02

B01

Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление

Профил - В01

B02

 

Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление

Профил - В02

B03

 

Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление

Профил - В03

B04

Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление.

Профил - В04

S01

Улично осветление

Профил - S01


В съответствие с изискванията на чл. 104б от ПТЕЕ Електроразпределение Север АД разработи следните стандартизирани товарови профили за календарната 2018 година:

Идентификационен код

Стандартизиран товаров профил

Файл

H01

Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители

Профил - Н01

H02

Битови клиенти в населени места с до 30 000 жители

Профил - Н02

B01

Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление

Профил - В01

B02

 

Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление

Профил - В02

B03

 

Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление

Профил - В03

B04

Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление.

Профил - В04

S01

Улично осветление

Профил - S01


В съответствие с изискванията на чл. 104б от ПТЕЕ Електроразпределение Север АД разработи следните стандартизирани товарови профили за календарната 2017 година:

Идентификационен код

Стандартизиран товаров профил

Файл

H01

Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители

Профил - Н01

H02

Битови клиенти в населени места с до 30 000 жители

Профил - Н02

B01

Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление

Профил - В01

B02

 

Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление

Профил - В02

B03

 

Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление

Профил - В03

B04

Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление.

Профил - В04

S01

Улично осветление

Профил - S01


В съответствие с изискванията на чл. 104б от ПТЕЕ Електроразпределение Север АД разработи следните стандартизирани товарови профили за календарната 2016 година:

Идентификационен код

Стандартизиран товаров профил

Файл

H01

Битови клиенти в населени места с над 30 000 жители

Профил - Н01

H02

Битови клиенти в населени места с до 30 000 жители

Профил - Н02

B01

Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с до 40% нощно потребление

Профил - В01

B02

 

Стопански клиенти в населени места с над 30 000 жители и с над 40% нощно потребление

Профил - В02

B03

 

Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с до 40% нощно потребление

Профил - В03

B04

Стопански клиенти в населени места с до 30 000 жители и с над 40% нощно потребление.

Профил - В04

S01

Улично осветление

Профил - S01

Съгласно изискванията на нормативната уредба Електроразпределение Север АД внесе профилите в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Дружеството ще изчака становището на КЕВР в предвидения едномесечен срок и при постъпване на указания, те ще бъдат отразени. В случай че не са получени указания, Електроразпределение Север АД ще обяви датата, от която ще стартира прилагането на стандартизираните товарови профили.

*Стандартизиран товаров профил е поредица от коефициенти, която показва почасовото разпределение на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект за даден период от време.