Новини

12.10.2012 г./15:10ч.

В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 145 ЗППЦК, ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД ни уведоми за промяна в правата на глас, които може да упражнява в общото събрание на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, в резултат на придобиване (прехвърляне) на акции с право на глас от друго лице на негово име, но за сметка на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД. Акциите обект на сключената сделка са 375 000 бр. или 27,09% от капитала на дружеството.

Освен това ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД вече притежава непряко, чрез лице контролирано по смисъла на §1, т. 13 ДРЗППЦК 883 060 бр.акции или 67% от капитала. Общото дялово участие, притежавано непряко от ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД, е в размер на 1 240 060 бр.акции или 94,09% от капитала на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

В изпълнение на задълженията си съгласно чл. 145 ЗППЦК, ЕНЕРГО-ПРО а.с. Чехия ни уведоми за настъпилата промяна в правата на глас, които може да упражнява в общото събрание на дружеството в резултат на придобиване на акции с право на глас от лице, контролирано по смисъла на §1, т.13 от ДРЗППЦ. Актуалното състояние на непряко притежаваните акции от ЕНЕРГО-ПРО а.с. Чехия е 94,09% или общо 1 240 060 бр. акции от капитала на дружеството.

 

03.10.2012 г./17:10ч.

Днес, 03.10.2012 г., ЕНЕРГО-ПРО и свързани с него лица придобиха част от акциите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, които бяха изтъргувани на Българска Фондова Борса. С това делът на мажоритарния собственик достигна 94,09%.

В близките месеци ЕНЕРГО-ПРО не възнамерява да прави търгово предложение към останалите акционери.