Ценни книжа

"ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД е публично дружество. Издадените от дружеството акции са безналични, свободно прехвърляеми ценни книжа.

Данни за емисията акции:

емитент: "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД, Варна

ISIN код: BG1100026118,

размер на емисията: 1 318 000 лева,

брой акции: 1 318 000 броя,

номинална стойност на една акция: 1 /един/ лева,

вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми.