Публични обсъждания

Съгласно нормативните изисквания общите условия, при които крайните клиенти използват електроразпределителната мрежа, се одобряват от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Преди внасянето за одобряване от ДКЕВР на проекта на общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа (общи условия), „Електроразпределение Север” АД е длъжно да проведе процедура по публично обсъждане по реда на Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. В рамките на тази процедура проектът на общи условия се обявява в центровете за обслужване на клиенти на дружеството и по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди представянето му в ДКЕВР. Клиентите имат възможност да подават своите коментари и предложения по проекта на общи условия, както и да участват в предварително насрочено публично обсъждане. След публичното обсъждане, „Електроразпределение Север” АД прави анализ на  получените предложения и изготвя становище по тях, което внася в ДКЕВР заедно с проекта на общи условия и протокола от публичното обсъждане.

На 12 април 2013 г. „Електроразпределение Север” АД публикува проект на нови общи условия на интернет страниците www.energo-pro.bg и www.energo-pro-grid.bg, както и във всички центрове за обслужване на клиенти. Публичното обсъждане на проекта на общи условия беше проведено на 14 май 2013 г. от 15:00 ч. на адрес: зала 4 „Пресцентър”, Фестивален и конгресен център, бул. „Сливница” № 2, гр. Варна. В срок до 14 май 2013 г. клиентите можеха да изпращат своите коментари и бележки по проекта на общи условия.

 

Извън нормативните изисквания, „Електроразпределение Север” АД се ангажира да публикува на интернет страницата си всички получени предложения по проекта на общи условия, протокола от публичното обсъждане и позицията на дружеството, за да осигури максимална прозрачност по проведената процедура. Изброените документи може да намерите по-долу: