Присъединяване на обекти

Обща информация

Присъединяването към електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД се извършва съгласно Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, където са определени необходимите документи за проучване, проектиране и присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа.

Условия за присъединяване

  • Потребители – присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа;
  • Производители - присъединяване на електрически централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.