Цени за пренос и достъп

ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Цените за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД подлежат на регулиране и се определят с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съгласно Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

С Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г., считано от 01.07.2018 г., КЕВР утвърди нови цени без ДДС за клиенти на „Електроразпределение Север“ АД за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД:

 

Тарифна структура
Вид напрежение Цена, лв./kWh
Пренос Достъп
Средно 0,01170 0.00854
Ниско 0.03278 0.00854

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа се дължи от всички клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа.