Годишно общо събрание на акционерите на 15.12.2014г.

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание

Годишен финансов отчет за 2013 г.

Доклад "Спазвай или обяснявай"

Доклад на независимия одитор

Доклад за дейността

Приложение 11

Приложение 9

Уведомление до Комисия за финансов надзор

Пълномощно, pdf

Пълномощно, doc

Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите

Решение от заседание на УС на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Протокол от заседание на НС на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Приложение 2 към протокол от заседание на НС на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Мотивиран доклад от УС на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на надзорен и управителен съвет на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД за 2013г.

Материали и предложение на Управителния съвет и на Надзорния съвет за решения на редовното годишно общо събрание на акционерите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, свикано за 15.12.2014г.

Публикация във вестник "Новинар"

Проекто-договор за депозит с ЕПР

Проекто-договор за депозит с ЕПР а.с.

Протокол от Общо събрание