Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9096858/2020

Предмет: Доставка на автоматичен регулатор на напрежението (АРН) на силов трансформатор ВН / СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 05.03.2020

Документация за участие – 05.03.3020

Техническа спецификация – 05.03.2020

Образци – 05.03.2020

Проект на договор – 05.03.2020

Съобщение за провеждане на жребий – 14.05.2020

Протокол за проведен жребий – 18.05.2020

» Обратно към всички поръчки