Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9096364 / 2020

Предмет: Доставка на активни съпротивления за заземяване на неутралата на силови трансформатори 110 kV/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 14.02.2020

Документация за участие – 14.02.2020

Техническа спецификация – 14.02.2020

Методика за оценка – 14.02.2020

Образци – 14.02.2020

Проект на договор – 14.02.2020

Съобщение – 04.03.2020

Протокол – 11.03.2020

» Обратно към всички поръчки