Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9090636 / 24.07.2019 г.

Предмет: Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити, вторична комутация и прекъсвачи в подстанции и възлови станции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Обява за обществена поръчка – 24.07.2019

Документация за участие – 24.07.2019

Образци – 24.07.2019

КСС – образец 11.1 – 24.07.2019

КСС – образец 11.2 – 24.07.2019

КСС – образец 11.3 – 24.07.2019

Проект на договор – 24.07.2019

ТС-СрН/НН-191 Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН – 24.07.2019

Техническо задание и задание за проектиране – 24.07.2019

Протокол № 1 – 09.08.2019

Съобщение за провеждане на жребий – 14.08.2019

Протокол от проведен жребий – 16.08.2019

Протокол от дейността на комисията – 02.09.2019

Протокол № 2 – 02.09.2019

Протокол № 3 – 02.09.2019

Протокол № 5 – 02.09.2019

Протокол № 6 – 02.09.2019

» Обратно към всички поръчки