Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 64/2018 г.

Предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“ АД в област Габрово

Обява за обществена поръчка – 23.05.2018

Документация за участие – 23.05.2018

Образци – 23.05.2018

Количествено-стойностна сметка – 23.05.2018

Проект на договор – 23.05.2018

Протокол 1 – 19.06.2018

Съобщение за жребий – 22.06.2018

Протокол 4 –  27.06.2018

Протокол от дейността на комисията – 13.07.2018

Протокол 2 – 13.07.2018

Протокол 3 – 13.07.2018

Протокол 5 – 13.07.2018

 

» Обратно към всички поръчки