Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9073922/2018

Предмет: Доставка на металоокисни вентилни отводи за средно напрежение за нуждите на Електроразпределение Север АД

Обява за обществена поръчка – 16.03.2018

Документация за участие – 16.03.2018

Техническа спецификация – 16.03.2018

Образци – 16.03.2018

Проект на договора – 16.03.2018

Съобщение за провеждане на жребий – 24.04.2018

Протокол от проведен жребий – 26.04.2018

Протокол от дейността на комисията – 10.05.2018

Протокол от 28.03.2018

Протокол от 23.04

» Обратно към всички поръчки