Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 176 / 2019

Предмет: „Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, по обособени позиции за област Търговище и област Силистра”

Решение за откриване – 30.08.2019

Покана за участие – 30.08.2019

Технически спецификации – 30.08.2019:

ТС-СрН/НН-191 Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН

ТС-СрН-183 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи СрН

ТС-СрН-184 Техническа спецификация за изграждане на въздушни  разпределителни мрежи СрН

ТС-НН-185 Техническа спецификация за изграждане на въздушни кабелни линии за НН с усукани изолирани проводници

ТС-НН-186 Техническа спецификация за изграждане на кабелни разпределителни мрежи НН

Количествено-стойностна сметка – 30.08.2019

Проект на договор – 30.08.2019

Образци - 30.08.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти и провеждане на жребий – 16.09.2019

Съобщение за проведен жребий – 18.09.2019

Решение за избор на изпълнител – 04.10.2019

Доклад – 04.10.2019

Протокол № 1/16.09.2019 г. – 04.10.2019

Протокол № 2/16.09.2019 г. – 04.10.2019

Протокол № 3/18.09.2019 г. – 04.10.2019

Протокол № 4/18.09.2019 г. – 04.10.2019

Протокол № 5/30.09.2019 г. – 04.10.2019

» Обратно към всички поръчки