Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Номер: 144 / 2019

Предмет: Доставка на Еднофазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация, Трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация и Трифазни електромери за индиректно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация за нуждите на Електроразпределение Север АД (договаряне без предварителна покана за участие)

Решение за откриване – 26.06.2019

Покана – 10.07.2019

Технически спецификации:

1. Техническа спецификация за еднофазен електронен електромер за директно свързване с вградено     комутиращо реле, вграден PLC модем за S-FSK модулация – 10.07.2019

2. Техническа спецификация за трифазен електронен електромер за директно свързване с вградено комутиращо реле, вграден PLC модем за S-FSK модулация – 10.07.2019

3. Техническа спецификация за трифазен електронен електромер за активна и реактивна енергия за индиректно свързване с вграден PLC модем за S-FSK модулация- 10.07.2019

Образец 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката – 10.07.2019

Образец 2 – Ценово предложение – 10.07.2019

Проект на договор – 10.07.2019

Доклад от дейността на комисията – 08.08.2019

Решение за избор на изпълнител – 08.08.2019

Договор 144-1/2019

Договор 144-2/2019

Договор 144-3/2019

» Обратно към всички поръчки