Информация за инвеститорите

Изявление към инвеститорите

Раздел "Инвеститори", поместен на интернет страницата на публичното дружество (Раздел “Инвеститори”), е изготвен съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите нормативни актове, свързани с неговото прилагане.

1. В Раздел “Инвеститори” се извършва последващо разкриване на информация от публичното дружество, като предназначението на този раздел е да предоставя информация, която:

не може да послужи на инвеститорите за взимане на инвестиционно решение,

не може да посочи съществени за дейността на публичното дружество рискови фактори, като за целта е необходим внимателен анализ на изготвения и публично достъпен Проспекта в неговата цялост,

не представлява препоръка за инвестиране в предлаганите акции,

не може да доведе до ограничаването или загубата на права, с които разполага публичното дружество,

не може да доведе до поемането на отговорност за причиняване на вреди.

2. Изготвеният Проспект и последващото разкриване на информация от публичното дружество в този Раздел “Инвеститори” не намалят и не изключват инвестиционния риск на инвеститорите, включително значителен негативен ефект на рисковите фактори, влияещи върху дейността на дружеството и водещи до намаляване на пазарната цена на акциите.

Ето защо потенциални и настоящи инвеститори трябва внимателно да анализират цялата разкрита от публичното дружество информация, както и действащите нормативни актове, като също e препоръчително да потърсят и услугите (съвет) на специализирани консултанти преди и/или при покупка на акции.

3. Информацията, представена в Раздел “Инвеститори”:

не представлява становище, анализ или друг вид аналитичен документ, като от неговото съдържание (включително: от употребени термини, буквени или цифрови знаци или някакви реквизити) не може и не се цели да се формира воля или да се предизвика интерес за придобиване на акции от капитала на Дружеството,

не представлява рекламен или друг материал с комуникационна цел и не може да се тълкува или използва като или за изготвяне на отправени към евентуални бъдещи инвеститори изявления или покана за придобиване на акции от капитала на Дружеството.

 

"ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД е публично дружество с мажоритарен акционер ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД, част от групата на ЕНЕРГО-ПРО а.с., Република Чехия.

"ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД е с предмет на дейност експлоатация на електроразпределителната мрежа, пренос и разпределение на електрическа енергия с цел снабдяване на клиентите, присъединени на територията на обслужване на компанията.

Дружеството притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия валидна до 2039 г. То извършва своята дейност на територия от близо 29 000 кв. км в Североизточна България.