Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Номер: 9076964­/2018

Предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Обява за обществена поръчка – 07.06.2018

Документация за участие – 07.06.2018

Образци – 07.06.2018

КСС – образец 14.1 – 07.06.2018

КСС – образец 14.2 – 07.06.2018

КСС – образец 14.3 – 07.06.2018

КСС – образец 14.4 – 07.06.2018

КСС – образец 14.5 – 07.06.2018

Проект на договор – 07.06.2018

Списък с дейностите за извършване на строително-монтажни работи – 07.06.2018

Протокол 1 – 28.06.2018

Съобщение за жребий – 06.07.2018

Протокол от проведен жребий – 11.07.2018

Протокол от дейността на комисията – 01.08.2018

Протокол № 2 – 01.08.2018

Протокол № 3 – 01.08.2018

Протокол № 5 – 01.08.2018

Протокол № 6 – 01.08.2018

» Обратно към всички поръчки