Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Извършване на СМР по ремонт на портали ОРУ 110 kV на подстанции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обект: Подмяна на проводник ВЕЛ Владимирово ВС Карапелит на територията на РОЦ Добрич/Силистра

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обект: „Подмяна СБС ЕП 20 кV изв. Крумово и Новаково от откл. Въглен до ВС Л. Каравелово“

Доставка на постоянни вертикални заземители за електромерни табла, монтирани на стълб за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Поддръжка и ремонт на електрически котли, отоплителни инсталации и водоподгреватели, собственост на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Доставка на преносими заземители за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи

Строително ремонтни работи (СРР) по архитектурно строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, а обекти на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово

Доставка на изолатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Доставка на скенери за стени

Ремонт на складова база в гр. Добрич, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на нови комплектни разпределителни уредби модулен тип с шинна система във въздушна среда за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на кабелна разпределителна кутия 250А

Доставка на заземителна поцинкована шина за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Периодичен печат и доставка на бланки, формуляри, дневници, стикери и печати за нуждите на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД

СРР на сгради и подстанции

Доставка на трифазен шунтов реактор 20kV, 800 kVA, без регулиране под товар за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Извършване на куриерски услуги за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД