Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Саниране на стоманобетонови портали и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV на подстанция „Левента“, гр. Русе

9076964_Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции

Извършване на СМР по ремонт на портали ОРУ 110 kV на подстанции на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазов прекъсвач 110 kV на СТ2 в ПС Абритус

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обект: Подмяна на проводник ВЕЛ Владимирово ВС Карапелит на територията на РОЦ Добрич/Силистра

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обект: „Подмяна СБС ЕП 20 кV изв. Крумово и Новаково от откл. Въглен до ВС Л. Каравелово“

Доставка на постоянни вертикални заземители за електромерни табла, монтирани на стълб за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Поддръжка и ремонт на електрически котли, отоплителни инсталации и водоподгреватели, собственост на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Доставка на преносими заземители за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи

Строително ремонтни работи (СРР) по архитектурно строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, а обекти на територията на РОЦ Горна Оряховица и Габрово

Доставка на изолатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Доставка на скенери за стени

Ремонт на складова база в гр. Добрич, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на нови комплектни разпределителни уредби модулен тип с шинна система във въздушна среда за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на кабелна разпределителна кутия 250А

Доставка на заземителна поцинкована шина за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Периодичен печат и доставка на бланки, формуляри, дневници, стикери и печати за нуждите на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД

СРР на сгради и подстанции

Доставка на трифазен шунтов реактор 20kV, 800 kVA, без регулиране под товар за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Извършване на куриерски услуги за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД